1

Để dẫn hướng xe chạy an toàn thì tại những vị trí có ta luy âm lớn hơn giá trị quy định, đường cong bán kính nhỏ, đường dẫn lên cầu phải bố trí cọc tiêu. Theo quy định chiều cao bao nhiêu phải bố trí cọc tiêu?

 • A

   Khi chiều cao ta luy từ 1,0 m

 • B

  Khi chiều cao ta luy từ 1,5 m

 • C

  Khi chiều cao ta luy từ 2,0 m

 • D

  Khi chiều cao ta luy từ 2,5 m