1

Yêu cầu khi lấy mẫu nguyên trạng vào hộp đựng cần phải thực hiện những nội dung công việc gì:

 • A

  Đậy nắp hai đầu ống mẫu và dán một thẻ mẫu bên ngoài, sau đó

  bọc kín bằng vật liệu cách li

   

 • B

  Đặt một thẻ mẫu lên đầu trên của mẫu và đậy nắp hộp mẫu, ngoài dán một thẻ mẫu khác có đánh dấu đầu trên của mẫu

   

 • C

  bọc kín mẫu bằng vật liệu cách li có quét parafin cách ẩm

   

 • D

  Phương án b và c