1

Trong trạm/nhà máy XLNT, thời gian lưu thủy lực trong bể điều hòa lưu lượng và nồng độ?

 • A

   

  Không dưới 6 giờ

   

 • B

  Không dưới 12 giờ

   

 • C

  Không dưới 18 giờ

   

 • D

  Không dưới 24 giờ