1

Nếu sử dụng hệ tọa độ quốc gia thì phải sử dụng hệ tọa độ:

 • A

  Vn2000

   

 • B

  Hà Nội 72

   

 • C

  WGS84

   

 • D

  UTM