1

Mẫu đất đá nguyên trạng là mẫu đất đá khi lấy lên bảo đảm các yêu cầu sau:

 • A

  Mẫu vẫn giữ nguyên được thành phần và trạng thái của đất đá

   

 • B

  Mẫu vẫn giữ nguyên được độ ẩm; trạng thái và thành phần của đất đá

   

 • C

  Mẫu vẫn giữ nguyên được thành phần và kết cấu của đất đá

   

 • D

  Mẫu vẫn giữ nguyên được kết cấu, thành phần, trạng thái và các tính chất như trong thiên nhiên (không kể sự thay đổi trạng thái ứng suất)