1

Trong trạm/nhà máy XLNT phải bố trí thiết bị thu dầu mỡ khi nào?

 • A

   

  Nồng độ dầu mỡ lớn hơn 50 mg/l.

   

 • B

  Nồng độ dầu mỡ lớn hơn 100 mg/l.

   

 • C

  Nồng độ dầu mỡ lớn hơn 150 mg/l.

   

 • D

  Nồng độ dầu mỡ lớn hơn 200 mg/l.