1

Chủ thể nào có trách nhiệm lập tiến độ chi tiết thi công xây dựng công
trình?

 • A

  Chủ đầu tư

   

 • B

  Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình

   

 • C

  Nhà thầu thi công xây dựng công trình

   

 • D

  Nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng