1

Tiêu chuẩn để đánh giá độ chính xác của đại lượng đo trong xây

dựng là sai số trung phương. Sai số giới hạn được lấy bằng:

 • A

  1 lần sai số trung phương

   

 • B

  2 lần sai số trung phương

   

 • C

  2,5 lần sai số trung phương

   

 • D

  3 lần sai số trung phương