1

Phương pháp tỷ trọng kế được áp dụng để phân tích thành phần hạt của đất loại sét đối với các hạt có kích thước:

 • A

  Nhỏ hơn 0,05 mm

   

 • B

  Nhỏ hơn 1,0 mm

   

 • C

  Nhỏ hơn 0,1 mm

   

 • D

  Nhỏ hơn 0,02 mm