1

Chủ thể nào sau đây có trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công công trình?

 • A

  Chủ đầu tư

 • B

  Nhà thầu thiết kế xây dựng

 • C

  Nhà thầu thi công xây dựng

 • D

  Nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng