1

Cống có đường kính nhỏ hơn hay bằng 800 mm, kích thước bên trong giếng thăm là:

 • A

  D = 700 mm hoặc 700 x 700 mm

   

 • B

  D = 800 mm hoặc 800 x 800 mm

   

 • C

  D = 900 mm hoặc 900 x 900 mm;

   

 • D

   D = 1 000 mm hoặc 1 000 x 1 000 mm;