1

Điều kiện nào dưới đây không yêu cầu đối với giám đốc QLDA hạng I?

 • A

  Đã là chủ nhiệm lập dự án ít nhất 1 dự án nhóm A hoặc 2 dự án nhóm B

 • B

  Có trình độ đại học chuyên ngành xây dựng

 • C

  Có thời gian tham gia thiết kế hoặc thi công xây dựng tối thiểu 7 năm

 • D

  Đã có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng hạng I hoặc giám sát thi công
  xây dựng hạng I