1

Việc tạm ứng hợp đồng chỉ được thực hiện trong trường hợp nào sau đây?

 • A

  Sau khi hợp đồng xây dựng có hiệu lực, riêng đối với hợp đồng thi công xây dựng thì phải có cả kế hoạch giải phóng mặt bằng theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng

 • B

  Bên giao thầu đã nhận được bảo lãnh tiền tạm ứng (nếu có) tương ứng với giá trị của từng loại tiền mà các bên đã thỏa thuận.

 • C

  Đồng thời cả a và b

 • D

  Không cần trường hợp nào ở trên