1

Việc phân tích thành phần hạt bằng sàng khô được thực hiện đối với đất rời (không có hoặc có không đáng kể hạt bụi và sét) khi hạt đất có kích thước:

 • A

  Lớn hơn 0,25 mm

   

 • B

  Lớn hơn 0,5 mm

   

 • C

   

  Lớn hơn 1,0 mm

   

 • D

  Lớn hơn 2,0 mm