1

Chủ nhiệm thiết kế xây dựng hạng I phải đáp ứng các điều kiện gì?

 • A

  Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp

 • B

  Có thời gian làm công tác thiết kế xây dựng tối thiểu 7 năm

 • C

  Đã làm chủ nhiệm thiết kế phần việc thuộc lĩnh vực phù hợp ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên

 • D

  Cả a, b và c