1

Suất vốn đầu tư xây dựng không bao gồm những nội dung nào sau đây?

 • A

  Chi phí xây dựng; chi phí thiết bị

 • B

  Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; một số khoản mục chi phí khác và thuế giá trị gia tăng cho các chi phí nêu trên

 • C

  Chi phí dự phòng và chi phí thực hiện một số loại công việc theo yêu cầu riêng của dự án, công trình

 • D

  Chi phí quản lý dự án