1

Trên đường thằng trong khu gian đối với đường sắt khổ 1000 nm, bề rộng từ tim đến vai đường tương ứng với các cắp đường không được nhỏ hơn giá trị nào?

 • A

  4,0 – 3,5 – 3,1 (m)

 • B

  3,5 – 3,1 – 2,9 (m)

 • C

  3,1 – 2,9 – 2,7 (m)

 • D

  2,9 – 2,7 – 2,5 (m)