1

Đo độ lún công trình bằng phương pháp đo cao hình học cấp II

chiều dài tia ngắm không vượt quá:

 • A

  25m.

   

 • B

  30m.

   

 • C

  40m.

   

 • D

  50m.