1

Hiểu thế nào là hàm lượng phần trăm tích lũy tại một đường kính hạt đất:

 • A

  Là hàm lượng phần trăm tích lũy của các đường kính hạt lớn hơn

  hoặc bằng đường kính đó

   

 • B

  Là tổng hàm lượng phần trăm của các hạt có đường kính nhỏ hơn đường kính đó

   

 • C

  Là hàm lượng phần trăm của hạt có đường kính bằng đường kính đó

   

 • D

  Là hàm lượng phần trăm theo khối lượng của các hạt có đường kính nhỏ hơn đường kính đó