1

Việc giám sát đánh giá đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước căn cứ vào các quy định nào?

 • A

  Pháp luật về xây dựng

 • B

  Pháp luật về đầu tư công

 • C

  Pháp luật về đầu tư công và pháp luật về xây dựng

 • D

  Pháp luật về đầu tư công, pháp luật về xây dựng và pháp luật khác có liên quan