1

Mức “0” của cao độ hải đồ khu vực là:

 • A

  Mực nước thấp nhất quan trắc được tại khu vực trong nhiều năm

 • B

  Mực nước trung bình

 • C

  Trung bình của mực nước thấp nhất hàng năm

 • D

  Mức “0” tại trạm Hòn Dấu