1

Trong trường hợp nào thì được phép hút nước trực tiếp từ mạng lưới cấp bên ngoài để cấp nước trực tiếp đến các thiết bị vệ sinh trong công trình?

 • A

   Khi ống cấp nước bên ngoài công trình không đủ áp lực cấp trực tiếp cho cho các thiết bị vệ sinh trong công trình.

 • B

  Khi ống cấp nước bên ngoài công trình lớn hơn đường ống cấp nước vào công trình.

 • C

  Khi ống cấp nước bên ngoài công trình lớn hơn tối thiểu 3 lần đường ống cấp nước vào công trình.

 • D

  Cả 3 trường hợp đều không được phép.