1

Có mấy cấp chính xác khi bố trí công trình:

 • A

  4 cấp

   

 • B

  5 cấp

   

 • C

  6 cấp

   

 • D

  7 cấp