1

Những đơn vị đất đá phân chia nào quy định được thể hiện trên bản đồ địa chất công trình tỷ lệ 1: 2000 và 1: 1000 trong các

phương án dưới đây:

 • A

  Phức hệ thạch học và kiểu thạch học

   

 • B

  Điệp thạch học và kiểu địa chất công trình

   

 • C

  Điệp thạch học và phức hệ thạch học

   

 • D

  Phức hệ thạch học, kiểu thạch học và kiểu địa chất công trình