1

Đối với dự án đầu tư xây dựng tuyến ống cấp nước có đường kính trong 1000mm với tổng chiều dài tuyến ống là 950m, cấp công trình của tuyến ống cấp nước là cấp nào?

 • A

   

  Cấp đặc biệt

   

 • B

  Cấp I

   

 • C

  Cấp II

   

 • D

  Cấp III