1

Những cá nhân nào dưới đây không bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng?

 • A

  Chủ nhiệm thiết kế xây dựng công trình

 • B

  Chủ trì thiết kế bộ môn trong công trình xây dựng

 • C

  Cá nhân giám sát thi công của nhà thầu thi công xây dựng

 • D

  Tư vấn giám sát thi công xây dựng