1

Trên đường thẳng trong khu gian đối với đường sắt khổ 1435 mm, bề rộng từ tim đến vai đường tương ứng với các cấp đường không được nhỏ hơn giá trị nào?

 • A

  5,0 – 4,5 – 4,0 – 3,5 – 3,1 (m)

 • B

  4,5 – 4,0 – 4,0 – 3,5 – 3,1 (m)

 • C

  4,5 – 4,0 – 3,5 – 3,5 – 3,1 (m)

 • D

  4,5 – 4,0 – 3,5 – 3,1 – 2,5 (m)