1

Sức kháng kéo của các thanh trong giàn thép được lấy theo tiết diện nào?

 • A

  Tiết diện nguyên kéo chảy.

 • B

   Tiết diện thực kéo đứt.

 • C

  Tiết diện thực kéo đứt nhân với hệ số triết giảm

 • D

  Giá trị nhỏ hơn giữa hai cách tính: tiết diện nguyên kéo chảy và tiết diện thực kéo đứt nhân với hệ số triết giảm