1

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, bên nhận thầu có được thay đổi người đại diện quản lý thực hiện hợp đồng không?

  • A

  • B

    Không

  • C

    Có nhưng phải được sự chấp thuận của bên giao thầu

  • D

    Cả a, b và c đều không đúng