1

Khi khảo sát địa chất công trình cho khu nhà cao tầng phục vụ thiết kế cơ sở thì mạng lưới lỗ khoan thăm dò thường được bố trí như thế nào:

 • A

  Bố trí ngay trên diện tích xây dựng của từng hạng mục công trình

   

 • B

  Bố trí theo tuyến hoặc theo mạng lưới trên toàn bộ diện tích khu xây

  dựng của dự án

   

 • C

  Bố trí tùy thuộc điều kiện địa hình thực tế của khu vực xây dựng

   

 • D

  Mỗi hạng mục công trình bắt buộc phải bố trí một công trình thăm dò