1

Hãy cho biết nguyên lý tính mô men chảy My và mô men dẻo Mp giống nhau hay khác nhau?

 • A

  Giống nhau vì đều là tổng các mô men tác dụng riêng lẻ của các phần so với trục trung hòa.

 • B

   Khác nhau vì My = Fy*Sn còn Mp = ΣPidi

 • C

  Khác nhau vì My = MDC + MDW + MAD còn Mp = ΣPidi

 • D

   Giống nhau vì cả hai loại mô men đều tính theo ba thành phần M = MDC + MDW + ΣPidi chỉ khác nhau ở vị trí trục trung hòa.