1

Xác định phương pháp tính trọng số đảo độ cao của điểm yếu theo sơ đồ mạng lưới đo lún:

 • A

  Phương pháp thay thế trọng số tương đương

   

 • B

  Phương pháp nhích dần

   

 • C

  Phương pháp ước tính theo chương trình được lập trên máy tính

   

 • D

  Một trong ba phương pháp trên