1

Kết quả khảo sát địa chất công trinh (Khảo sát Địa kỹ thuật) cho giai đoạn thiết kế kỹ thuật được sử dụng để giải quyết nhiệm vụ gì:

 • A

  Luận chứng cho Dự án đầu tư (Báo cáo khả thi) và kiến nghị chọn giải pháp móng thích hợp

   

 • B

  Luận chứng cho quy hoạch tổng thể và làm cơ sở để thiết kế khảo

  sát địa chất công trình giai đoạn chi tiết hơn

   

 • C

  Chính xác hóa vị trí công trình và cung cấp tài liệu cho thiết kế kỹ thuật để xây dựng công trình

   

 • D

  Kiểm tra và chính xác hóa những vấn đề còn nghi ngờ hoặc còn

  thiếu hoặc phục vụ thiết kế giải pháp công trình