1

Khi lựa chọn hệ thống thoát nước, các khu đô thị xây dựng mới

phải xây dựng

 • A

  Hệ thống thoát nước nửa riêng

   

 • B

  Hệ thống thoát nước chung

   

 • C

  Hệ thống thoát nước riêng

   

 • D

  Hệ thống thoát nước riêng hoặc nửa riêng