1

Trường hợp thuê tư vấn quản lý dự án thì nhiệm vụ, quyền hạn của tư
vấn QLDA do ai quyết định?

 • A

  Do chủ đầu tư thông qua hợp đồng

 • B

  Do pháp luật quy định

 • C

  Do người quyết định đầu tư

 • D

  Cấp trên của tổ chức tư vấn quản lý dự án