1

Trong tiêu chuẩn thiết kế đường đô thị TCXDVN104: 2007 phân loại quảng trường trong đô thị thành mấy loại?

 • A

   Có 1 loại quảng trường.

 • B

  Có 2 loại quảng trường.

 • C

  Có 3 loại quảng trường.

 • D

  Có 4 loại quảng trường.