1

Chủ đầu tư có trách nhiệm gì trong quản lý về an toàn lao động trong quá trình thi công xây dựng công trình?

 • A

  Giám sát việc thực hiện của nhà thầu tuân thủ các biện phápthi

  công và biện pháp đảm bảo an toàn đã được phê duyệt

   

 • B

  Giám sát tuân thủ các quy phạm kỹ thuật an toàn trong thi côngxây

  dựng

   

 • C

  Kiểm tra, xử lý vi phạm, dừng thi công và yêu cầu khắc phục khi nhà thầu vi phạm các quy định về an toàn trên côngtrường

   

 • D

  Tất cả các trách nhiệm nêu tại Điểm a, b,c