1

Đối với các bộ, cơ quan ở trung ương: Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực được thành lập theo tiêu chí nào sau đây?

 • A

  Phù hợp với các chuyên ngành thuộc lĩnh vực quản lý

 • B

  Theo yêu cầu về xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng tại các vùng, khu vực

 • C

  Đáp án a hoặc b

 • D

  Đáp án a và b