1

Công tác nào sau đây không nằm trong giai đoạn thực hiện dự án đầu tư xây dựng?

 • A

  Thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

 • B

  Lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng

 • C

  Thẩm định, phê duyệt dự án

 • D

  Thẩm định, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng