1

Mất mát ứng suất tức thời là những dạng mất mát nào?

 • A

  Là những mất mát ứng suất xảy ra ngay tại thời điểm căng kéo.

 • B

   Là những mất mát xảy ra sau thời điểm căng kéo

 • C

  Là những mất mát xảy ra ngay tại thời điểm truyền lực căng lên bê tông.

 • D

   Là những mất mát xây ra ngay sau thời điểm truyền lực căng lên bê tông.