1

Quy định về hệ số đầm chặt đất nền đường phụ thuộc vào các yếu tố nào?

 • A

  Phụ thuộc vào nền đường đào, đắp

 • B

  Phụ thuộc vào cấp hạng kỹ thuật của đường

 • C

  Phụ thuộc vào chiều sâu từ đáy áo đường xuống

 • D

  Phụ thuộc vào cả 3 yếu tố trên