1

Hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng không bao gồm
tài liệu nào dưới đây?

 • A

  Tờ trình thẩm định, phê duyệt dự án

 • B

  Thiết kế cơ sở của dự án

 • C

  Thiết kế kỹ thuật của dự án

 • D

  Giấy tờ liên quan đến đất đai