1

Việc thanh toán hợp đồng xây dựng được thực hiện như thế nào là đúng sau đây?

 • A

  Phải phù hợp với loại hợp đồng, giá hợp đồng và các điều kiện trong hợp đồng mà các bên đã ký kết.

 • B

  Khi thanh toán theo các thỏa thuận trong hợp đồng các bên không phải ký phụ lục hợp đồng, trừ trường hợp bổ sung công việc chưa có trong hợp đồng.

 • C

  Đáp án a và b đúng

 • D

  Không đáp án nào là đúng