1

Mục đích của việc tính các mất mát ứng suất trước trong trong cốt thép dự ứng lực.

 • A

   Để xác định lực căng kéo cốt thép và các hiệu ứng do căng kéo.

 • B

  Để xác định ứng suất có hiệu tác dụng lên bê tông.

 • C

   Để xác định ứng suất kéo trong cốt thép ứng suất trước.

 • D

  Để xác định sức kháng uốn của dầm.