1

Đường ống xả nối với đường ống thoát nước bên ngoài phải tạo một góc (theo chiều nước chảy) không nhỏ hơn:

 • A

  30°.

 • B

   60°.

 • C

  90°.

 • D

  Không quy định.