1

Việc đo lún công trình được chia thành các cấp như thế nào?

 • A

  Ba cấp (cấp I: ±1 mm; cấp II: ±2 mm; cấp III: ±5 mm)

   

 • B

  Ba cấp (cấp I: ±2 mm; cấp II: ±5 mm; cấp III: ±10 mm)

   

 • C

  Ba cấp (cấp I: ±0.5 mm; cấp II: ±1 mm; cấp III: ±2 mm)

   

 • D

  Bốn cấp (cấp I: ±1 mm; cấp II: ±2 mm; cấp III: ±5 mm; cấp IV: ±10 mm)