1

Đối với đất loại sét trạng thái dẻo chảy, chảy và bùn thường sử dụng những loại ống mẫu nào để lấy mẫu nguyên trạng:

 • A

  Ống mẫu nguyên trạng loại thường

   

 • B

  Ống mẫu có van

   

 • C

  Ống mẫu nòng đôi

   

 • D

  Ống mẫu thành mỏng hay ống mẫu Pittong