1

Trong trạm/nhà máy XLNT, bể điều hòa khuấy trộn cơ khí được sử dụng khi nào?

 • A

   

  Khi hàm lượng chất lơ lửng trên 200 mg/l với chế độ nước vào bể bất kỳ

   

 • B

  Khi hàm lượng chất lơ lửng trên 300 mg/l với chế độ nước vào bể bất kỳ

   

 • C

  Khi hàm lượng chất lơ lửng trên 400 mg/l với chế độ nước vào bể bất kỳ

   

 • D

  Khi hàm lượng chất lơ lửng trên 500 mg/l với chế độ nước vào bể bất kỳ