1

Mốc chuẩn có dạng cọc ống (loại A) được áp dụng khi đo lún các công trình xây dựng nào

 • A

  Nền đất đá ổn định, chiều sâu khá lớn, khu vực thi công chịu tác

  động của lực động học

   

 • B

  Móng cọc chiều sâu đạt đến lớp đất đá tốt được sử dụng để tựa cọc

  công trình

   

 • C

  Trên nền đất đá kém ổn định

   

 • D

  Cả ba loại trên