1

Hệ số an toàn nhỏ nhất cho phép về ổn định của công trình bê tông trên nền đất và đá nửa cứng bằng bao nhiêu (với công trình cấp I)?

 • A

   

  Tổ hợp cơ bản: 1,20; tổ hợp đặc biệt: 1,08.

   

 • B

  Tổ hợp cơ bản: 1,20; tổ hợp đặc biệt: 1,14.

   

 • C

  Tổ hợp cơ bản: 1,20; tổ hợp đặc biệt: 1,26.

   

 • D

  Tổ hợp cơ bản: 1,20; tổ hợp đặc biệt: 1,20.